Wyższe kwalifikacje

O PROJEKCIE

Projekt Wyższe kwalifikacje – lepsza praca realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu o numerze: RPPK.07.01.00-18-0154/16.

Wartość Projektu wynosi: 1 998 524,16 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 838 642,16 zł

Okres realizacji Projektu: 01.10.2016 r. – 30.09.2018 r.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 80 uczestników projektu (w tym 40 kobiet) zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 30.09.2018 r.

FORMY WSPARCIA

 1. Poradnictwo zawodowe indywidualne i pośrednictwo pracy
  • Poradnictwo zawodowe indywidualne (średnio 10h/osobę),
  • Pośrednictwo pracy.
 2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 3. Szkolenia zawodowe
 4. Staże zawodowe

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY

Osoby z obszaru województwa podkarpackiego, które zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy osoby, które:

 • zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), (Oświadczenie),
 • ukończyły 30 lat (w dniu zgłoszenia do projektu mają skończone 30 lat),
 • są bezrobotne (Zaświadczenie z PUP/Oświadczenie), bierne zawodowo (Oświadczenie), poszukujące pracy pozostające bez zatrudnienia (Oświadczenie) zgodnie z definicją z § 2
 • posiadają niskie kwalifikacje zawodowe

Dodatkowo zapraszamy do udziału w Projekcie:

 • Osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym
 • Kobiety
 • zamieszkujące obszary wiejskie
 • o dochodach na członka rodziny niższych niż 600 zł
 • Kobieta z doświadczeniem zawodowym – poniżej roku (Oświadczenie)
 • Kobieta z doświadczeniem zawodowym – 1-2 lata (Oświadczenie)
 • Kobieta z doświadczeniem zawodowym – powyżej 2 lata (Oświadczenie)

W projekcie nie mogą wziąć udziału:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowanie oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,
 • uczniowie/słuchacze szkół dziennych dla osób dorosłych,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • rolnicy i osoby ubezpieczone w KRUS,
 • osoby z ustalonym prawem do renty, emerytury.

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.