Projekty

 • Młodzi na start

  Celem głównym Projektu jest: Aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 uczestników Projektu (w tym 40 kobiet) zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 30.06.2017 r. Okres realizacji Projektu: od 01.03.2016 do 30.06.2017 r. Dofinansowanie Projektu z UE: 838 869,00 zł Wartość […]

 • Celem projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 80 osób niepracujących zamieszkujących woj. Podkarpackie przez otwarcie własnej działalności gospodarczej. Beneficjenci Projektu otrzymają dotacje w wysokości maksymalnie 44 000,00 zł. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: do 23 000,00 zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej, […]

  Nowa droga

 • Lepsze perspektywy

  Projekt Lepsze perspektywy – program aktywizacji zawodowej dla kobiet, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu o numerze: RPPK.07.01.00-18-0166/16. […]

 • O PROJEKCIE Projekt Wyższe kwalifikacje – lepsza praca realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu o numerze: RPPK.07.01.00-18-0154/16. Wartość Projektu wynosi: 1 998 […]

  Wyższe kwalifikacje

 • Zapytania ofertowe

  Zapytania ofertowe.